zaadveredeling

De ver­e­de­ling van voe­dings­ge­was­sen en bloe­men hangt nauw samen met kli­maat­be­heer­sing. Het pro­du­ce­ren van hoog­waar­di­ge zaden, stek­ken en jon­ge plan­ten die de hele wereld over gaan, vormt een belang­rij­ke scha­kel in de inter­na­ti­o­na­le agra­ri­sche keten. De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­va­tief, tech­no­lo­gisch karakter.

AGF-sector

Met meer dan 40 jaar erva­ring in de koel­sec­tor levert IVL instal­la­ties waar­mee pro­duc­ten onder per­fec­te con­di­ties wor­den gecon­ser­veerd met een lan­ge­re vers­ga­ran­tie. Een goe­de bedrijfs­koe­ling zorgt ervoor dat uw klan­ten onder alle omstan­dig­he­den ver­se pro­duc­ten krijgen.

Werk- en leefklimaat

IVL is dea­ler van diver­se top­mer­ken air­con­di­ti­o­ning. Deze airco’s heb­ben een uit­ste­ken­de kwa­li­teit en een lan­ge levens­duur. Er is een gro­te ver­schei­den­heid aan sys­te­men en model­len en er zijn vele keu­ze­mo­ge­lijk­he­den. De tech­niek staat niet stil en nieu­we sys­te­men wor­den steeds stil­ler, ener­gie­zui­ni­ger en gebruiksvriendelijker.

IVL in het kort

Specialist in klimaattechniek

Door decen­nia lan­ge erva­ring in koe­len, vrie­zen  en kli­maat­be­heer­sing kan IVL zich spe­ci­a­list noe­men in de Food en Non-food sector.

Wat kan IVL voor u betekenen?

Hoogwaardige technologie

De ver­e­de­ling van voe­dings­ge­was­sen en bloe­men hangt nauw samen met klimaatbeheersing.

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afge­lo­pen jaren veel ken­nis en erva­ring opge­daan op het gebied van de spe­ci­fie­ke eisen die door plan­ten- en zaad­ver­e­de­laars ten aan­zien van kli­maat­be­heer­sing wor­den gesteld en heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wer­pen en het rea­li­se­ren van weef­sel­kweek- en plan­ten­groeika­mers en kiem- en klimaatkasten.

Meer weten? Neem con­tact op, we heb­ben alle ken­nis in huis. Maat­werk­op­los­sin­gen wor­den door onze engi­neers in eigen huis ont­wik­keld en gerealiseerd.


Voorsprong door innovatie

IVL is gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wer­pen en instal­le­ren van koel­tech­ni­sche instal­la­ties voor het koe­len en bewa­ren van fruit.

Een bete­re kwa­li­teit over een lan­ge­re bewaar­tijd heeft posi­tie­ve effec­ten op de eco­no­mi­sche resul­ta­ten voor de fruit­te­lers. Met deze ont­wik­ke­lin­gen onder­scheid IVL zich van de markt.

Meer weten? Neem con­tact op. Wij bie­den ade­qua­te oplos­sin­gen, waar­bij u ver­ze­kerd bent van een vak­kun­di­ge, gecer­ti­fi­ceer­de en snel­le uit­voe­ring. Met onze gea­van­ceer­de zelf ont­wor­pen pro­ces­be­wa­kings­sys­te­men heeft u geen zor­gen over de vers­heid van uw producten.


Optimaal werk- en leefklimaat

Wij bie­den u een gezond leef­kli­maat bij elke tem­pe­ra­tuur thuis, op kan­toor en in tech­ni­sche ruim­ten. Mid­dels gea­van­ceer­de sys­te­men en des­kun­dig­heid bewa­ken wij uw klimaat.

IVL kiest voor duur­za­me kwa­li­teit en biedt diver­se top­mer­ken. In de markt is een gro­te ver­schei­den­heid aan sys­te­men en model­len ver­krijg­baar en er zijn vele keu­ze­mo­ge­lijk­he­den. De tech­niek staat niet stil en nieu­we sys­te­men wor­den steeds mooi­er, stil­ler, ener­gie­zui­ni­ger en gebruiksvriendelijker.

Wij zijn bedre­ven in de aan­leg, ser­vi­ce en onder­houd van air­con­di­ti­o­ning. IVL regelt alles naar wens, van advies tot instal­la­tie. Samen met u zoe­ken wij de bes­te oplos­sing, op maat gemaakt en pas­send bin­nen uw bud­get. Neem con­tact op voor meer infor­ma­tie of een pas­sen­de offerte.

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen

Zaad­ver­e­de­ling & Koeltechniek

Ferdie van Leeuwen

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Contact met IVL Bedrijfskoeling en Klimaattechniek
  • +31 343561595
  • info@ivl.nl
  • Keu­le­naar 11 3961 NM Wijk bij Duurstede

Wat drijft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afge­lo­pen jaren veel ken­nis en erva­ring opge­daan op het gebied van de spe­ci­fie­ke eisen die door plan­ten- / zaad­ver­e­de­laars ten aan­zien van kli­maat­be­heer­sing wor­den gesteld en heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wer­pen en het rea­li­se­ren van weef­sel­kweek- en plan­ten­groeika­mers en kiem- en klimaatkasten.

Typisch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­ding­rijk en des­kun­dig advies en biedt high-tech oplos­sin­gen voor o.a. zaad­ver­e­de­lings­be­drij­ven voor land- en tuin­bouw en bloemenzaden.

Wereld­wijd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­va­tief, tech­no­lo­gisch karak­ter. IVL heeft zich hier­in gespe­ci­a­li­seerd om zo tot de juis­te oplos­sing voor het onder­zoek, c.q. pro­duct te komen. Ons werk­ge­bied is wereld­wijd. Er is gro­te behoef­te aan ken­nis en exper­ti­se op dit gebied, zowel in het bedrijfs­le­ven als in de uni­ver­si­tai­re wereldlaboratoria.