zaadveredeling

De vere­del­ing van voed­ings­ge­wassen en bloe­men hangt nauw samen met kli­maat­be­heers­ing. Het pro­duc­eren van hoog­waardi­ge zaden, stekken en jonge planten die de hele wereld over gaan, vormt een belan­grijke schakel in de inter­na­tionale agrarische keten. De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­vatief, tech­nol­o­gisch karak­ter.

AGF-sector

Met meer dan 40 jaar ervar­ing in de koel­sec­tor lev­ert IVL instal­laties waarmee pro­ducten onder per­fecte con­di­ties wor­den gecon­serveerd met een lan­gere vers­garantie. Een goede bedri­jf­skoel­ing zorgt ervoor dat uw klanten onder alle omstandighe­den verse pro­ducten kri­j­gen.

Werk- en leefklimaat

IVL is deal­er van diverse top­merken air­con­di­tion­ing. Deze airco’s hebben een uit­stek­ende kwaliteit en een lange lev­ens­du­ur. Er is een grote ver­schei­den­heid aan sys­te­men en mod­ellen en er zijn vele keuze­mogelijkhe­den. De tech­niek staat niet stil en nieuwe sys­te­men wor­den steeds stiller, energiezuiniger en gebruiksvrien­delijk­er.

IVL in het kort

Specialist in klimaattechniek

Door decen­nia lange ervar­ing in koe­len, vriezen  en kli­maat­be­heers­ing kan IVL zich spe­cial­ist noe­men in de Food en Non-food sec­tor.

Wat kan IVL voor u betekenen?

Hoogwaardige technologie

De vere­del­ing van voed­ings­ge­wassen en bloe­men hangt nauw samen met kli­maat­be­heers­ing.

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afgelopen jaren veel ken­nis en ervar­ing opgedaan op het gebied van de spec­i­fieke eisen die door planten- en zaad­vere­de­laars ten aanzien van kli­maat­be­heers­ing wor­den gesteld en heeft zich gespe­cialiseerd in het ontwer­pen en het realis­eren van weef­selk­week- en planten­groeikamers en kiem- en kli­maatkas­ten.

Meer weten? Neem con­tact op, we hebben alle ken­nis in huis. Maatwerko­plossin­gen wor­den door onze engi­neers in eigen huis ontwikkeld en gere­aliseerd.


Voorsprong door innovatie

IVL is gespe­cialiseerd in het ontwer­pen en installeren van koel­tech­nis­che instal­laties voor het koe­len en bewaren van fruit.

Een betere kwaliteit over een lan­gere bewaar­ti­jd heeft posi­tieve effecten op de economis­che resul­tat­en voor de fruit­tel­ers. Met deze ontwik­kelin­gen onder­scheid IVL zich van de markt.

Meer weten? Neem con­tact op. Wij bieden ade­quate oplossin­gen, waar­bij u verzek­erd bent van een vakkundi­ge, gecer­ti­ficeerde en snelle uitvo­er­ing. Met onze gea­vanceerde zelf ont­wor­pen pro­ces­be­wak­ingssys­te­men heeft u geen zor­gen over de ver­sheid van uw pro­ducten.


Optimaal werk- en leefklimaat

Wij bieden u een gezond leefk­li­maat bij elke tem­per­atu­ur thuis, op kan­toor en in tech­nis­che ruimten. Mid­dels gea­vanceerde sys­te­men en deskundigheid bewak­en wij uw kli­maat.

IVL kiest voor duurzame kwaliteit en biedt diverse top­merken. In de markt is een grote ver­schei­den­heid aan sys­te­men en mod­ellen verkri­jg­baar en er zijn vele keuze­mogelijkhe­den. De tech­niek staat niet stil en nieuwe sys­te­men wor­den steeds mooier, stiller, energiezuiniger en gebruiksvrien­delijk­er.

Wij zijn bedreven in de aan­leg, ser­vice en onder­houd van air­con­di­tion­ing. IVL regelt alles naar wens, van advies tot instal­latie. Samen met u zoeken wij de beste oploss­ing, op maat gemaakt en passend bin­nen uw bud­get. Neem con­tact op voor meer infor­matie of een passende offerte.

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen

Zaad­vere­del­ing & Koel­tech­niek

Ferdie van Leeuwen

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Contact met IVL Bedrijfskoeling en Klimaattechniek
  • +31 343561595
  • info@ivl.nl
  • Keu­le­naar 11 3961 NM Wijk bij Duurst­ede

Wat dri­jft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afgelopen jaren veel ken­nis en ervar­ing opgedaan op het gebied van de spec­i­fieke eisen die door planten- / zaad­vere­de­laars ten aanzien van kli­maat­be­heers­ing wor­den gesteld en heeft zich gespe­cialiseerd in het ontwer­pen en het realis­eren van weef­selk­week- en planten­groeikamers en kiem- en kli­maatkas­ten.

Typ­isch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­d­in­grijk en deskundig advies en biedt high-tech oplossin­gen voor o.a. zaad­vere­del­ings­bedri­jven voor land- en tuin­bouw en bloe­men­zaden.

Wereld­wi­jd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­vatief, tech­nol­o­gisch karak­ter. IVL heeft zich hierin gespe­cialiseerd om zo tot de juiste oploss­ing voor het onder­zoek, c.q. prod­uct te komen. Ons werkge­bied is wereld­wi­jd. Er is grote behoefte aan ken­nis en exper­tise op dit gebied, zow­el in het bedri­jf­sleven als in de uni­ver­si­taire wereld­lab­o­ra­to­ria.