Hoogwaardige technologie

High-tech oplossingen voor zaadveredelingsbedrijven voor land- en tuinbouw en bloemenzaden

De ver­e­de­ling van voe­dings­ge­was­sen en bloe­men hangt nauw samen met kli­maat­be­heer­sing. Het pro­du­ce­ren van hoog­waar­di­ge zaden, stek­ken en jon­ge plan­ten die de hele wereld over gaan vor­men een belang­rij­ke scha­kel in de inter­na­ti­o­na­le agra­ri­sche keten.

Hoogwaardige technologie

Drogen van zaden

Zaden vor­men het ver­sprei­dings­me­cha­nis­me voor een plant. Door hun ver­mo­gen om uit te dro­gen zijn zaden ide­aal om op te slaan. Wan­neer de con­di­ties opti­maal zijn vor­men deze zaden de basis voor het kie­men van een nieu­we generatie.

IVl levert maat­werk zaad­dro­gers, zaad­droog­kas­ten en trom­mel­dro­gers. Wij zijn gespe­ci­a­li­seerd in het cre­ë­ren van de opti­ma­le omstan­dig­he­den voor het gecon­di­ti­o­neerd dro­gen van zaden. De con­di­ties die­nen geop­ti­ma­li­seerd te zijn ten aan­zien van tem­pe­ra­tuur, lucht­voch­tig­heid, lucht­snel­heid en luchtverversing.

Voorsprong door innovatie

Kiemen van zaden

Kie­men vindt het best plaats wan­neer de con­di­ties opti­maal zijn. Onder deze opti­ma­le omstan­dig­he­den kie­men zaden en groei­en ze uit tot gezon­de zaailingen. 

De kiem­kas­ten van IVL zijn inge­richt om de con­di­ties opti­maal te repro­du­ce­ren en wor­den gebruikt om de kiem­kracht van zaden te bepalen.

Onze kiem- kli­maat­kas­ten zijn spe­ci­aal ont­wik­keld voor het kie­men van zaad en voor kiem­proe­ven van zaden. De kiem­kas­ten en kli­maat­kas­ten wor­den geheel naar wens als maat­werk geleverd.

Een optimaal groeiproces

Kweken van zaden

Na het kiem­pro­ces groei­en de zaden ver­der in een kweek­kast, kweek­cel of kweek­ka­mer. De con­di­ties die­nen geop­ti­ma­li­seerd te zijn ten aan­zien van tem­pe­ra­tuur, lucht­voch­tig­heid, lucht­snel­heid en verlichting. 

Met behulp van de unie­ke IVL bestu­ring wor­den deze fac­to­ren aan­ge­stuurd en gecon­tro­leerd. Om deze con­di­ties 24/7 te waar­bor­gen is het moge­lijk om van­uit onze loca­tie in Wijk bij Duur­ste­de uw instal­la­tie te moni­to­ren, zo kun­nen wij even­tu­e­le sto­rin­gen al oplos­sen voor­dat uw ze heeft geconstateerd.

Door toe­pas­sing van LED-ver­lich­ting is het moge­lijk alleen die delen van het licht­spec­trum aan te bie­den die effi­ci­ënt bij­dra­gen aan de foto­syn­the­se. De bespa­ring op ener­gie­ge­bruik door de ver­lich­ting tikt extra aan, door­dat de warm­te die min­der vrij komt in de kweek­cel­len ook niet weg gekoeld hoeft te worden.

Energie zuinig met LED verlichting

Groei van planten

IVL plan­ten­groeika­mers kun­nen vol­le­dig naar wens wor­den geïn­stal­leerd. Door mid­del van onze digi­ta­le rege­laar van de nieu­we gene­ra­tie met uit­ge­brei­de func­ties voor kli­maat­re­ge­ling zijn tem­pe­ra­tuur, rela­tie­ve voch­tig­heid, scha­kel­tij­den voor de ver­lich­ting en lucht­snel­heid naar wens in te stel­len en af te lezen. Ook is er de moge­lijk­heid om een hoog — laag tem­pe­ra­tuur alarm met een tijd ver­tra­ging te inte­gre­ren, instel­baar van 1 tot 99 minuten.

IVL plan­ten­groeika­mers ken­nen een zeer gelijk­ma­ti­ge lucht­ver­de­ling, mini­ma­le tem­pe­ra­tuur­ver­schil­len, nauw­keu­ri­ge rege­ling van de rela­tie­ve voch­tig­heid, heb­ben een lage lucht­snel­heid en zijn goed reinigbaar.

Een ener­gie­be­spa­ring kan bereikt wor­den door de te kie­zen voor een uit­voe­ring met LED-ver­lich­ting. Door­dat LED-ver­lich­ting min­der warm­te afgeeft, hoeft er ook min­der ener­gie ver­bruikt te wor­den voor het koe­len van de klimaatkast.

Maatwerk in opstelling en automatisering

Drumpriming

Voor het zoge­naam­de ‘pri­men’ van zaden zijn er ver­schil­len­de pro­ces­sen beschik­baar. Eén van die pro­ces­sen is het zoge­naam­de ‘drum­pri­ming’.

Bij drum­pri­ming wordt een par­tij zaad in een lang­zaam draai­en­de afge­slo­ten trom­mel con­ti­nue gelijk­ma­tig gemengd. Gedu­ren­de een instel­ba­re peri­o­de wordt een voor­af bepaal­de hoe­veel­heid water gelei­de­lijk en gelijk­ma­tig ver­deeld in de trom­mel gebracht. Door de con­ti­nue men­gen­de bewe­ging wordt het vocht heel gelijk­ma­tig door het pro­duct opgenomen.

Nadat het zaad als gevolg van het vocht bij de heer­sen­de tem­pe­ra­tuur vol­doen­de gepri­med is, wordt het in dezelf­de trom­mel terug gedroogd. Ook hier­bij zorgt de con­ti­nue rota­tie van de trom­mel ervoor dat het pro­duct gelijk­ma­tig wordt gedroogd.

De uit­voe­ring van een drum­pri­ming instal­la­tie is in hoge mate maat­werk. Afhan­ke­lijk van de wens van de klant zijn er ver­schil­len­de moge­lijk­he­den ten aan­zien van opstel­ling en automatisering.

Wat kan IVL voor u betekenen?

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

zaad­ver­e­de­ling & koeltechniek

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Wat drijft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afge­lo­pen jaren veel ken­nis en erva­ring opge­daan op het gebied van de spe­ci­fie­ke eisen die door plan­ten- / zaad­ver­e­de­laars ten aan­zien van kli­maat­be­heer­sing wor­den gesteld en heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wer­pen en het rea­li­se­ren van weef­sel­kweek- en plan­ten­groeika­mers en kiem- en klimaatkasten.

Typisch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­ding­rijk en des­kun­dig advies en biedt high-tech oplos­sin­gen voor o.a. zaad­ver­e­de­lings­be­drij­ven voor land- en tuin­bouw en bloemenzaden.

Wereld­wijd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­va­tief, tech­no­lo­gisch karak­ter. IVL heeft zich hier­in gespe­ci­a­li­seerd om zo tot de juis­te oplos­sing voor het onder­zoek, c.q. pro­duct te komen. Ons werk­ge­bied is wereld­wijd. Er is gro­te behoef­te aan ken­nis en exper­ti­se op dit gebied, zowel in het bedrijfs­le­ven als in de uni­ver­si­tai­re wereldlaboratoria.

DutchEnglish