Drogen, kiemen en kweken van zaden

High-tech oplossingen voor zaadveredelingsbedrijven voor land- en tuinbouw en bloemenzaden

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afgelopen jaren veel ken­nis en ervar­ing opgedaan op het gebied van de spec­i­fieke eisen die door planten-/za­ad­vere­de­laars ten aanzien van kli­maat­be­heers­ing wor­den gesteld en heeft zich gespe­cialiseerd in het ontwer­pen en het realis­eren van weef­selk­week- en planten­groeikamers (Fytotron) en kiem- en kli­maatkas­ten.

IVL Kiem- en klimaatkasten, weefselkweekkasten en weefselkweekkamers
IVL specialist in klimaatbeheersing

Klimaatkamer

De IVL kli­maatkas­ten en kli­maatkamers zijn voorzien van schap­koel­ing. De voorde­len van schap­koel­ing zijn de directe afvo­er van de ver­licht­ingswarmte, de homo­gene tem­per­atu­ur en het feit dat met dit sys­teem de dek­sels van petrischalen of andere con­tain­ers vrij van con­dens wor­den gehouden.

De kli­maatkamers kun­nen wor­den uit­gevo­erd met ver­schil­lende soorten ver­licht­ing, waar­bij voor elk schap afzon­der­lijk het licht­niveau geregeld kan wor­den. De kas­ten wor­den gebruikt voor kleine proeven. Door toepass­ing van LED-ver­licht­ing is het mogelijk alleen die delen van het licht­spec­trum aan te bieden die effi­ciënt bij­dra­gen aan de foto­syn­these. 

Wij lev­eren maatwerk voor een opti­maal groeipro­ces van uw zaden.

Na het kiem­pro­ces groeien de zaden verder in een weef­selk­weekkast, weef­selk­week­cel of weef­selk­weekkamer.

IVL lev­ert zijn pro­ducten onder andere aan bedri­jven in de Seed Val­ley. In Seed Val­ley wordt gew­erkt aan de ontwik­kel­ing van nieuwe groen­ten- en bloe­men­rassen. Vijftig pro­cent van de groen­ten wereld­wi­jd heeft hier zijn oor­sprong. De vere­del­ing van voed­ings­ge­wassen en bloe­men hangt nauw samen met kli­maat­be­heers­ing.

Meer weten? Bel +31 343 561595

Hoogwaardige technologie

Zaaddroogkasten

Zaden vor­men het ver­sprei­d­ingsmech­a­nisme voor een plant. Door hun ver­mo­gen om uit te dro­gen zijn zaden ideaal om op te slaan. Wan­neer de con­di­ties opti­maal zijn vor­men deze zaden de basis voor het kiemen van een nieuwe gen­er­atie.

IVl lev­ert maatwerk zaad­drogers, zaad­droogkas­ten en trom­mel­drogers. Wij zijn gespe­cialiseerd in het creëren van de opti­male omstandighe­den voor het gecon­di­tion­eerd dro­gen van zaden. De con­di­ties dienen geop­ti­maliseerd te zijn ten aanzien van tem­per­atu­ur, luchtvochtigheid, lucht­snel­heid en luchtververs­ing.

Voorsprong door innovatie

Kiemkasten

Kiemen vin­dt het best plaats wan­neer de con­di­ties opti­maal zijn. Onder deze opti­male omstandighe­den kiemen zaden en groeien ze uit tot gezonde zaailin­gen. 

De kiemkas­ten van IVL zijn ingericht om de con­di­ties opti­maal te repro­duc­eren en wor­den gebruikt om de kiemkracht van zaden te bepalen.

Onze kiemkas­ten en kli­maatkas­ten zijn spe­ci­aal ontwikkeld voor het kiemen van zaad en voor kiem­proeven van zaden. De kiemkas­ten en kli­maatkas­ten wor­den geheel naar wens als maatwerk geleverd.

Een optimaal groeiproces

Kweekkamer

Na het kiem­pro­ces groeien de zaden verder in een kweekkast, kweek­cel of kweekkamer. De con­di­ties dienen geop­ti­maliseerd te zijn ten aanzien van tem­per­atu­ur, luchtvochtigheid, lucht­snel­heid en ver­licht­ing.

Zekerheid met IVL besturing

Met behulp van de unieke IVL bes­tur­ing wor­den deze fac­toren aanges­tu­urd en gecon­troleerd. Om deze con­di­ties 24/7 te waar­bor­gen is het mogelijk om vanu­it onze locatie in Wijk bij Duurst­ede uw instal­latie te mon­i­toren, zo kun­nen wij eventuele storin­gen al oplossen voor­dat uw ze heeft gecon­sta­teerd.

Door toepass­ing van LED-ver­licht­ing is het mogelijk alleen die delen van het licht­spec­trum aan te bieden die effi­ciënt bij­dra­gen aan de foto­syn­these. De bespar­ing op energiege­bruik door de ver­licht­ing tikt extra aan, door­dat de warmte die min­der vrij komt in de kweek­cellen ook niet weg gekoeld hoeft te wor­den.

Energie zuinig met LED verlichting

Plantengroeikamer

Een planten­groeikamer van IVL kan volledig naar wens wor­den geïn­stalleerd. Door mid­del van onze dig­i­tale rege­laar van de nieuwe gen­er­atie met uit­ge­brei­de func­ties voor kli­maa­tregeling zijn tem­per­atu­ur, relatieve vochtigheid, schakelti­j­den voor de ver­licht­ing en lucht­snel­heid naar wens in te stellen en af te lezen. Ook is er de mogelijkheid om een hoog — laag tem­per­atu­ur alarm met een tijd ver­trag­ing te inte­gr­eren, instel­baar van 1 tot 99 minuten.

IVL planten­groeikamers ken­nen een zeer gelijk­matige luchtverdel­ing, min­i­male tem­per­atu­urver­schillen, nauwkeurige regeling van de relatieve vochtigheid, hebben een lage lucht­snel­heid en zijn goed reinig­baar.

Een energiebe­spar­ing kan bereikt wor­den door de te kiezen voor een uitvo­er­ing met LED-ver­licht­ing. Door­dat LED-ver­licht­ing min­der warmte afgeeft, hoeft er ook min­der energie ver­bruikt te wor­den voor het koe­len van de kli­maatkast.

Maatwerk in opstelling en automatisering

Drumpriming

Voor het zoge­naamde ‘pri­men’ van zaden zijn er ver­schil­lende processen beschik­baar. Eén van die processen is het zoge­naamde ‘drumprim­ing’.

Bij drumprim­ing wordt een par­tij zaad in een langza­am draaiende afges­loten trom­mel con­tin­ue gelijk­matig gemengd. Gedurende een instel­bare peri­ode wordt een vooraf bepaalde hoeveel­heid water gelei­delijk en gelijk­matig verdeeld in de trom­mel gebracht. Door de con­tin­ue men­gende beweg­ing wordt het vocht heel gelijk­matig door het prod­uct opgenomen.

Nadat het zaad als gevolg van het vocht bij de heersende tem­per­atu­ur vol­doende geprimed is, wordt het in dezelfde trom­mel terug gedroogd. Ook hier­bij zorgt de con­tin­ue rotatie van de trom­mel ervoor dat het prod­uct gelijk­matig wordt gedroogd.

De uitvo­er­ing van een drumprim­ing instal­latie is in hoge mate maatwerk. Afhanke­lijk van de wens van de klant zijn er ver­schil­lende mogelijkhe­den ten aanzien van opstelling en automa­tis­er­ing.

Meer informatie over onze kiemkasten?

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen

zaad­vere­del­ing & koel­tech­niek

Ferdie van Leeuwen

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Wat dri­jft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afgelopen jaren veel ken­nis en ervar­ing opgedaan op het gebied van de spec­i­fieke eisen die door planten- / zaad­vere­de­laars ten aanzien van kli­maat­be­heers­ing wor­den gesteld en heeft zich gespe­cialiseerd in het ontwer­pen en het realis­eren van weef­selk­week- en planten­groeikamers en kiem- en kli­maatkas­ten.

Typ­isch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­d­in­grijk en deskundig advies en biedt high-tech oplossin­gen voor o.a. zaad­vere­del­ings­bedri­jven voor land- en tuin­bouw en bloe­men­zaden, koel­huizen voor het bewaren van fruit en een opti­maal werk- en leefk­li­maat

Wereld­wi­jd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­vatief, tech­nol­o­gisch karak­ter. IVL heeft zich hierin gespe­cialiseerd om zo tot de juiste oploss­ing voor het onder­zoek, c.q. prod­uct te komen. Ons werkge­bied is wereld­wi­jd. Er is grote behoefte aan ken­nis en exper­tise op dit gebied, zow­el in het bedri­jf­sleven als in de uni­ver­si­taire wereld­lab­o­ra­to­ria.