Een optimaal klimaat thuis, op kantoor of bedrijfsruimten

Middels geavanceerde airconditioning systemen bewaken wij uw klimaat

IVL regelt alles naar wens, van advies tot instal­latie. Samen met u zoeken wij de beste oploss­ing, op maat gemaakt en passend bin­nen uw bud­get.

Zuinig en gebruiksvriendelijk

Van advies tot installatie

Wij zijn bedreven in de aan­leg, ser­vice en onder­houd van air­con­di­tion­ing.

Wij bieden u een gezond leefk­li­maat bij elke tem­per­atu­ur thuis, op kan­toor en in tech­nis­che ruimten. Mid­dels gea­vanceerde sys­te­men en deskundigheid bewak­en wij uw kli­maat.

IVL kiest voor duurzame kwaliteit en biedt diverse top­merken. In de markt is een grote ver­schei­den­heid aan sys­te­men en mod­ellen verkri­jg­baar en er zijn vele keuze­mogelijkhe­den. De tech­niek staat niet stil en nieuwe sys­te­men wor­den steeds mooier, stiller, energiezuiniger en gebruiksvrien­delijk­er.

IVL regelt alles naar wens, van advies tot instal­latie. Samen met u zoeken wij de beste oploss­ing, op maat gemaakt en passend bin­nen uw bud­get.

Op maat gemaakt

Passend binnen uw budget

Wij bieden voor iedere sit­u­atie een passende oploss­ing. Een kleine greep uit ons assor­ti­ment:

  • Wand­mod­el
  • Twin wand­mod­el
  • Pla­fond- en vlo­er­mod­el
  • Cas­set­te­mod­el
  • Kanaalmod­el
  • Mul­ti-invert­er
  • Satel­li­et­mod­el
  • Com­put­erkoel­ing server­ruimte

U wilt meer weten over airconditioning?

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen

Zaad­vere­del­ing & Koel­tech­niek

Ferdie van Leeuwen

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Wat dri­jft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afgelopen jaren veel ken­nis en ervar­ing opgedaan op het gebied van de spec­i­fieke eisen die door planten- / zaad­vere­de­laars ten aanzien van kli­maat­be­heers­ing wor­den gesteld en heeft zich gespe­cialiseerd in het ontwer­pen en het realis­eren van weef­selk­week- en planten­groeikamers en kiem- en kli­maatkas­ten.

Typ­isch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­d­in­grijk en deskundig advies en biedt high-tech oplossin­gen voor o.a. zaad­vere­del­ings­bedri­jven voor land- en tuin­bouw en bloe­men­zaden.

Wereld­wi­jd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­vatief, tech­nol­o­gisch karak­ter. IVL heeft zich hierin gespe­cialiseerd om zo tot de juiste oploss­ing voor het onder­zoek, c.q. prod­uct te komen. Ons werkge­bied is wereld­wi­jd. Er is grote behoefte aan ken­nis en exper­tise op dit gebied, zow­el in het bedri­jf­sleven als in de uni­ver­si­taire wereld­lab­o­ra­to­ria.