Optimaal werk- en leefklimaat

Middels geavanceerde systemen en deskundigheid bewaken wij uw klimaat thuis, op kantoor en in bedrijfsruimten

IVL regelt alles naar wens, van advies tot instal­la­tie. Samen met u zoe­ken wij de bes­te oplos­sing, op maat gemaakt en pas­send bin­nen uw budget.

Zuinig en gebruiksvriendelijk

Van advies tot installatie

Wij zijn bedre­ven in de aan­leg, ser­vi­ce en onder­houd van airconditioning.

Wij bie­den u een gezond leef­kli­maat bij elke tem­pe­ra­tuur thuis, op kan­toor en in tech­ni­sche ruim­ten. Mid­dels gea­van­ceer­de sys­te­men en des­kun­dig­heid bewa­ken wij uw klimaat.

IVL kiest voor duur­za­me kwa­li­teit en biedt diver­se top­mer­ken. In de markt is een gro­te ver­schei­den­heid aan sys­te­men en model­len ver­krijg­baar en er zijn vele keu­ze­mo­ge­lijk­he­den. De tech­niek staat niet stil en nieu­we sys­te­men wor­den steeds mooi­er, stil­ler, ener­gie­zui­ni­ger en gebruiksvriendelijker.

IVL regelt alles naar wens, van advies tot instal­la­tie. Samen met u zoe­ken wij de bes­te oplos­sing, op maat gemaakt en pas­send bin­nen uw budget.

Op maat gemaakt

Passend binnen uw budget

Wij bie­den voor iede­re situ­a­tie een pas­sen­de oplos­sing. Een klei­ne greep uit ons assortiment:

  • Wand­mo­del
  • Twin wand­mo­del
  • Pla­fond- en vloermodel
  • Cas­set­te­mo­del
  • Kanaal­mo­del
  • Mul­ti-inver­ter
  • Satel­liet­mo­del
  • Com­pu­ter­koe­ling serverruimte

Wat kan IVL voor u betekenen?

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

Zaad­ver­e­de­ling & Koeltechniek

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Wat drijft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afge­lo­pen jaren veel ken­nis en erva­ring opge­daan op het gebied van de spe­ci­fie­ke eisen die door plan­ten- / zaad­ver­e­de­laars ten aan­zien van kli­maat­be­heer­sing wor­den gesteld en heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wer­pen en het rea­li­se­ren van weef­sel­kweek- en plan­ten­groeika­mers en kiem- en klimaatkasten.

Typisch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­ding­rijk en des­kun­dig advies en biedt high-tech oplos­sin­gen voor o.a. zaad­ver­e­de­lings­be­drij­ven voor land- en tuin­bouw en bloemenzaden.

Wereld­wijd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­va­tief, tech­no­lo­gisch karak­ter. IVL heeft zich hier­in gespe­ci­a­li­seerd om zo tot de juis­te oplos­sing voor het onder­zoek, c.q. pro­duct te komen. Ons werk­ge­bied is wereld­wijd. Er is gro­te behoef­te aan ken­nis en exper­ti­se op dit gebied, zowel in het bedrijfs­le­ven als in de uni­ver­si­tai­re wereldlaboratoria.

DutchEnglish