IVL Bedri­jf­skoel­ing B.V. is een koel­tech­nisch en kli­maat­tech­nisch instal­latiebedri­jf, spe­cial­ist op het gebied van koe­len, vriezen, air­con­di­tion­ing en maatwerkpro­jecten voor o.a. de fruit­teelt, groothandel, indus­trie en zaad­vere­del­ings­bedri­jven.

Door bun­del­ing van onze spe­cialiteit­en zijn wij in staat een com­pleet pakket aan te bieden van ontwerp via nieuw­bouw naar ser­vice en onder­houd.


Servicemonteur Koeltechniek


Hou je van techniek en van afwisseling?

Voor onze afdel­ing Ser­vice zoeken wij vak­mensen, of die hier­voor opgeleid willen wor­den, die houden van tech­nis­che uitdagin­gen en het op peil houden van de hoog­waardi­ge kwaliteit van de tech­nis­che instal­laties van onze klanten. Je ver­richt de werkza­amhe­den zelf­s­tandig of samen met een col­le­ga, maar alti­jd met een back-up van een tech­nis­che spe­cial­ist.

Wat zijn de werkzaamheden?

 • Het (zelf­s­tandig) ver­richt­en van alle ser­vice- en onder­houdswerkza­amhe­den zoals we dit hebben afge­spro­ken met de klant
 • Het opsporen, analy­seren en ver­helpen van storin­gen (mechanisch/elektronisch)
 • Het opstellen en bijhouden van werk­bon­nen, werkrap­porten en overige doc­u­menten die vereist wor­den bij de werkza­amhe­den
 • Het tijdig sig­naleren van prob­le­men en advies geven aan de klant
 • Het mee­draaien in onze 24/7 stor­ings­di­en­stroost­er

Wat heb je in huis?

 • 1 tot 3 jaar rel­e­vante werk­er­var­ing bin­nen de (indus­triële) koude­tech­niek
 • In het bez­it van min­i­maal een afgeronde MBO niveau 3 WTB of E oplei­d­ing
 • In het bez­it van een F‑gassen cer­ti­fi­caat, natu­urlijke koudemid­de­len of bereid deze cur­sussen te vol­gen
 • Een cur­sus VCA‑1/VCA-VOL gevol­gd, of bereid te behalen.
 • In bez­it van rijbe­wi­js B
 • Oplei­d­ing of cur­sus ser­vice­mon­teur koude­tech­niek, NEN-3140, elek­trisch schakelen/storing zoeken of bereid zijn deze oplei­din­gen te vol­gen.

Voor bovenge­noemde func­tie bieden wij con­form oplei­d­ing en ervar­ing een uit­stek­end salaris, goede arbei­dsvoor­waar­den, veelz­i­jdig werk en oplei­d­ingsmo­gelijkhe­den.

Je gaat werken in een ent­hou­si­ast en betrokken team, waar­bij jouw inbreng er toe doet. Wij streven naar het lev­eren van een kwal­i­tatief hoogstaande pro­ducten en kun­nen dit alleen bereiken door een goede samen­werk­ing en com­mu­ni­catie met elka­ar.

Geïnteresseerd? Neem dan direct contact met ons op. Je brief met CV kun je sturen naar:

IVL Bedri­jf­skoel­ing B.V. , t.a.v. de heer H. van Leeuwen
Keu­le­naar 11
3961 NM Wijk bij Duurst­ede
Email: h.vanleeuwen@ivl.nl
Tele­foon: 0343 — 561 595 of 06–51177158