Gegevens op onze website

IVL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouw­baarheid en actu­aliteit van de gegevens op haar web­site. Echter kan IVL niet ver­ant­wo­ordelijk wor­den gehouden voor enige onvolledi­ge of onjuiste infor­matie die mid­dels deze web­site gevon­den wordt. Gebruik van enige infor­matie verkre­gen via deze web­site is voor eigen risi­co van de gebruik­er.

IVL is niet aansprake­lijk voor schade als gevolg van onvolledi­ge of onjuiste infor­matie, noch voor schade als gevolg van prob­le­men, veroorza­akt door ver­sprei­d­ing van infor­matie via het inter­net. Ook is IVL niet aansprake­lijk voor storin­gen, onder­brekin­gen, fouten of ver­trag­ing die optre­den bij het ver­strekken van infor­matie of dien­sten.

Tevens aan­vaardt IVL geen aansprake­lijkheid voor eventuele schade die gele­den wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën ver­strekt door of namens IVL via deze web­site.

Hyperlinks op en naar onze website

Deze web­site bevat (hyper)links naar web­sites van andere organ­isaties en instellin­gen. Daar­naast wor­den vanu­it andere web­sites links gelegd naar deze web­site. IVL aan­vaardt geen enkele aansprake­lijkheid voor de inhoud van deze (gelink­te) web­sites. Dergelijke (hyper)links zijn slechts opgenomen voor uw infor­matie en gemak hier­van, dat betekent niet dat op of via deze web­sites aange­bo­den infor­matie, pro­ducten of dien­sten door IVL wor­den aan­bev­olen. Het gebruik van een hyper­link is volledig op eigen risi­co.

Zon­der vooraf­gaande schriftelijke toestem­ming van IVL is het niet toeges­taan links naar onze web­site te plaat­sen.

Informatie op website en berichtgeving

Indi­en infor­matie die op de web­site is opgenomen ook schriftelijk wordt ver­strekt, zal in geval van tek­stver­schillen de schriftelijke ver­sie bepal­end zijn. IVL garan­deert niet dat aan haar toege­zon­den e‑mails of andere elek­tro­n­is­che bericht­en tijdig wor­den ont­van­gen en ver­w­erkt en aan­vaardt geen aansprake­lijkheid voor gevol­gen van het niet of te laat ont­van­gen of ver­w­erken daar­van.

Privacyverklaring

IVL respecteert uw pri­va­cy en doet er alles aan om uw per­soon­s­gegevens te bescher­men. IVL vin­dt het belan­grijk dat haar dien­stver­len­ing transparant, per­soon­lijk en betrouw­baar is. We zijn dan ook voort­durend op zoek naar manieren om onze dien­stver­len­ing te ver­beteren en deze zoveel mogelijk af te stem­men op uw per­soon­lijke wensen en behoeften. Daar­bij ver­w­erken we uw per­soon­s­gegevens zorgvuldig en veilig. Boven­di­en ver­w­erken we uw per­soon­s­gegevens alleen in overeen­stem­ming met de Algemene Veror­den­ing Gegevens­bescherming (hier­na: AVG). Het pri­va­cy state­ment kan wijzi­gen als nieuwe ontwik­kelin­gen daar­toe aan­lei­d­ing geven. Het meest actuele pri­va­cy state­ment vin­dt u alti­jd op onze web­site. Dit pri­va­cy state­ment is op 21 mei 2023 voor het laatst gewi­jzigd.

Het pri­va­cys­tate­ment is van toepass­ing op alle gegevens die wij verza­me­len en ver­w­erken van (poten­tiële) klanten en van gebruik­ers van onze web­sites, apps en andere dien­sten.

Gegevens die we verza­me­len:

We verza­me­len gegevens op de vol­gende manieren:

 • Gegevens die u aan ons lev­ert
 • Gegevens die we ont­van­gen op basis van gebruik van onze dien­sten en pro­ducten

Welke gegevens ver­w­erken wij en met welke doe­len?

Als u een web­site van ons bezoekt ver­w­erken wij een aan­tal gegevens van u om de func­tion­aliteit­en van onze web­site te beheren, te ver­beteren en het gebruik te analy­seren. Daar­naast gebruiken wij deze gegevens om adver­ten­ties over ver­schil­lende kanalen te kun­nen aan­bieden. We gebruiken hier­voor ook track­ing cook­ies. We kun­nen hier­voor ver­w­erken: het IP-adres van uw appa­raat, de bezochte web- of app-pag­i­na, klik- en sur­fge­drag, de inter­net­brows­er die u gebruikt, de duur van een bezoek of sessie.

Als u een overeenkomst met ons aan­gaat:

 • Ver­w­erken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij ver­w­erken uw gegevens zodat we een dienst kun­nen aan­bieden en voor onze admin­is­tratie. Gegevens die wij kun­nen ver­w­erken zijn de NAW-gegevens, naam, e‑mailadres, tele­foon­num­mer, ges­lacht.
 • Hebben we graag con­tact met u en onder­houden we deze graag. We willen graag een goede ser­vice aan­bieden. Om mogelijke vra­gen te beant­wo­or­den, voor intern beheer, ter behan­del­ing van klachten/geschillen, ver­w­erken we uw NAW- en con­tact­gegevens.
 • Wan­neer u voor uw werk con­tact met ons heeft, kun­nen wij uw per­soon­s­gegevens ver­w­erken. Bijvoor­beeld om vast te kun­nen stellen of u uw bedri­jf mag verte­gen­wo­ordi­gen.

Wij mak­en gebruik van Google Ana­lyt­ics, een web­analyse-ser­vice aange­bo­den door Google Inc. Google Ana­lyt­ics stelt ons in staat om gede­tailleerde sta­tistieken te verza­me­len over het gebruik van onze web­site, zoals het aan­tal bezoek­ers, de bezochte pag­i­na’s, de herkomst van het ver­keer en andere rel­e­vante infor­matie. Deze gegevens helpen ons om onze web­site te eval­ueren en te ver­beteren, zodat we een betere gebruik­erser­var­ing kun­nen bieden.

Daar­naast mak­en wij gebruik van Google Ads, een online adver­ten­tieplat­form dat ons in staat stelt om rel­e­vante adver­ten­ties aan te bieden aan gebruik­ers die mogelijk geïn­ter­esseerd zijn in onze pro­ducten en dien­sten. Door mid­del van Google Ads kun­nen wij adver­ten­ties weergeven op ver­schil­lende web­sites en zoekre­sul­tat­en van Google. Om dit mogelijk te mak­en, delen wij bepaalde gegevens met Google, waaron­der infor­matie over uw bezoek aan onze web­site, zoals de bezochte pag­i­na’s, de duur van het bezoek, en het klik- en sur­fge­drag. Deze infor­matie wordt gebruikt om adver­ten­ties op maat te mak­en en aan te passen aan uw inter­ess­es en voorkeuren.

Google Ads maakt gebruik van cook­ies en vergelijk­bare tech­nolo­gieën om gebruik­ers te iden­ti­fi­ceren en hun online gedrag te vol­gen. Deze cook­ies wor­den geplaatst op uw appa­raat wan­neer u onze web­site bezoekt en kun­nen wor­den gelezen door Google wan­neer u andere web­sites bezoekt die deel uit­mak­en van het Google Dis­play Netwerk of wan­neer u zoekop­dracht­en uitvo­ert via Google.

U kunt ervoor kiezen om het gebruik van cook­ies uit te schake­len in uw inter­net­brows­er of de instellin­gen van uw mobiele appa­raat. Houd er echter reken­ing mee dat het uitschake­len van cook­ies van invloed kan zijn op de func­tion­aliteit van onze web­site en de weer­gave van geper­son­aliseerde adver­ten­ties. Wij mak­en geen gebruik van remar­ketingad­ver­ten­ties van Google Ads. Dit betekent dat uw gegevens niet wor­den gebruikt voor het tonen van adver­ten­ties aan u op basis van eerdere inter­ac­ties met onze web­site.

 • Voor meer infor­matie over hoe Google Ads uw gegevens gebruikt en hoe u uw adver­ten­tievoorkeuren kunt beheren, kunt u het pri­va­cy­beleid van Google raad­ple­gen: https://policies.google.com/privacy. Let op dat het pri­va­cy­beleid van Google van toepass­ing is op het gebruik van Google Ads en dat wij geen con­t­role hebben over de activiteit­en van Google.

Voor de ontwik­kel­ing en ver­be­ter­ing van onze pro­ducten en dien­sten:

 • Om u goed van dienst te kun­nen zijn, werken wij voort­durend aan de ontwik­kel­ing en ver­be­ter­ing van onze pro­ducten en dien­sten. In som­mige gevallen ver­w­erken we hier­voor per­soon­s­gegevens. Bijvoor­beeld als u een vraag stelt over een prod­uct.

Archief­doelein­den:

 •  Er wor­den niet meer per­soon­s­gegevens dan noodza­ke­lijk in het kad­er van de genoemde doelein­den verza­melt. Als de gegevens niet bewaart wor­den voor die doelein­den kun­nen we de gegevens toch nog bewaren voor archief­doelein­den.

Als wij uw per­soon­s­gegevens voor andere doelein­den dan hier­boven genoemd gaan gebruiken, vra­gen wij u van te voren om uw toestem­ming. Het ver­w­erken van per­son­eels­gegevens vin­dt door ons plaats con­form de AVG. Per­soon­s­gegevens wor­den slechts ver­w­erkt indi­en:

 • U voor de ver­w­erk­ing toestem­ming heeft ver­leend;
 • De gegevensver­w­erk­ing noodza­ke­lijk is voor de uitvo­er­ing van onze overeenkomst waar­bij u par­tij bent, of voor het nemen van pre­con­tractuele maa­trege­len naar aan­lei­d­ing van een ver­zoek van u en die noodza­ke­lijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
 • De gegevensver­w­erk­ing noodza­ke­lijk is om een wet­telijke ver­plicht­ing na te komen waaraan wij onder­wor­pen zijn.
 • De gegevensver­w­erk­ing noodza­ke­lijk is ter vri­jwar­ing van een vitaal belang van u.

Wij bewaren uw per­soon­s­gegevens in begin­sel zolang als dat nodig is voor bovenge­noemde doelein­den, of om te vol­doen aan wet­telijke (bewaar)verplichtingen.

Beveilig­ing:

IVL tre­ft passende ade­quate tech­nis­che maa­trege­len om per­soon­s­gegevens te beveili­gen tegen ver­lies of onrecht­matig gebruik.

Inscha­kel­ing van der­den:

We schake­len bij de uitvo­er­ing van onze werkza­amhe­den en andere bedri­jf­s­ac­tiviteit­en ook der­den in. Denk hier­bij aan postverzend­ing, drukker­i­jen, host­ing­di­en­sten, (digitale)marketingadviseurs en automa­tis­er­ings­di­en­stver­len­ers. Voor zover deze der­den bij het uitvo­eren van de dien­sten uw gegevens ver­w­erken moeten deze der­den uw gegevens ver­w­erken in overeen­stem­ming met de toepas­selijke wet- en regel­gev­ing. Deze der­den moeten aan­toon­baar passende beveilig­ings­maa­trege­len genomen hebben en geheimhoud­ing betra­cht­en. Wij tre­f­fen zelf ook de vereiste con­tractuele, tech­nis­che en organ­isatorische maa­trege­len.

IVL als ver­w­erk­er

IVL kan als ver­w­erk­er optre­den voor haar klanten. De werkza­amhe­den als ver­w­erk­er wor­den door IVL uit­gevo­erd con­form de wet- en regel­gev­ing (waaron­der de AVG).

Ver­zoek om inzage, cor­rec­tie en ver­wi­jder­ing

U kunt bij ons op ieder moment zelf uw per­soon­s­gegevens inzien en deze lat­en cor­rigeren of ver­wi­jderen. U kunt ook navra­gen of alle gegevens die we van u ont­van­gen hebben juist zijn. Bin­nen vier weken lev­eren wij u een overzicht van de gegevens die bij ons bek­end zijn. Eventueel bren­gen wij kosten in reken­ing, deze zijn con­form het Besluit kosten­ver­goed­ing. U kunt een ver­zoek sturen met kopie van uw legit­i­matiebe­wi­js naar info@ivl.nl

Con­tact

Met deze dis­claimer en pri­va­cy state­ment willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met infor­matie op onze web­site en uw per­soon­s­gegevens. Heeft u vra­gen over dit doc­u­ment, dan kunt u con­tact met ons opne­men door te mailen naar info@ivl.nl