Voorsprong door innovatie

Een betere kwaliteit en een langere bewaar- en afzettijd met HFK vrije koelinstallaties

Een bete­re kwa­li­teit over een lan­ge­re bewaar­tijd heeft posi­tie­ve effec­ten op de eco­no­mi­sche resul­ta­ten voor de fruit­te­lers. Met deze ont­wik­ke­lin­gen onder­scheid IVL zich van de markt.

Bewaren van appels en peren

ULO koeling

ULO staat voor Ultra Low Oxy­gen. ULO-koel­sys­te­men wer­ken met een lage con­cen­tra­tie zuur­stof. Uw pro­duc­ten kun­nen lan­ger bewaard wor­den en u beschikt over de bes­te con­tro­le over de kwa­li­teit van het te koe­len pro­duct. IVL is gespe­ci­a­li­seerd in het bewa­ren van appels en peren.

Wan­neer lan­ge­re houd­baar­heid van uw pro­duc­ten een ver­eis­te is, is koe­ling met gebruik­ma­king van ULO een ide­a­le oplossing.


Bewaren van appels en peren

ULO bewaring van appels en peren

Gekoel­de appels pro­du­ce­ren door­gaans wei­nig ethy­leen zolang ze niet rij­pen. Ze zijn dan ech­ter wel zeer gevoe­lig voor ethy­leen, dat de rij­ping in gang zet. Door te bewa­ren bij een zeer laag zuur­stof­per­cen­ta­ge (ULO-bewa­ring) wordt de ethy­leen­pro­duc­tie laag gehou­den. Belang­rijk is dat de gevoe­lig­heid van appels voor ethy­leen nihil is onder ULO.

Peren pro­du­ce­ren zeer wei­nig ethy­leen zolang ze niet rij­pen. Ze zijn ech­ter in de peri­o­de voor het rij­pen wel zeer gevoe­lig voor ethy­leen, omdat dit de rij­ping in gang kan zet­ten. Met ULO bewa­ring gaat de ethy­leen­pro­duc­tie dras­tisch omlaag en wordt voor­tij­dig rij­pen voorkomen.

Bewaren van appels en peren

CA bewaring van appels en peren

Appels rea­ge­ren over het alge­meen zeer goed op ver­la­ging van O2 en de ver­ho­ging van CO2 (CA bewa­ring). Afhan­ke­lijk van het ras blijft de con­di­tie goed bij tem­pe­ra­tu­ren tus­sen 0 en 5 ºC. Om het vocht­ver­lies zoveel moge­lijk te beper­ken wordt aan­ge­ra­den de appels te bewa­ren bij een hoge lucht­voch­tig­heid van 90–95%.

Peren rea­ge­ren over het alge­meen zeer goed op ver­la­ging van O2, maar een stuk min­der op ver­ho­ging van CO2. Ver­ho­ging van de CO2, in com­bi­na­tie met een late oogst, kan het ont­staan van afwij­kin­gen in de vrucht sterk bevor­de­ren. Het advies luid daar­om ook dat de CO2 niet hoger dan 0.7% mag zijn voor de mees­te perenrassen.

Wat kan IVL voor u betekenen?

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

Zaad­ver­e­de­ling & Koeltechniek

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Wat drijft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afge­lo­pen jaren veel ken­nis en erva­ring opge­daan op het gebied van de spe­ci­fie­ke eisen die door plan­ten- / zaad­ver­e­de­laars ten aan­zien van kli­maat­be­heer­sing wor­den gesteld en heeft zich gespe­ci­a­li­seerd in het ont­wer­pen en het rea­li­se­ren van weef­sel­kweek- en plan­ten­groeika­mers en kiem- en klimaatkasten.

Typisch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­ding­rijk en des­kun­dig advies en biedt high-tech oplos­sin­gen voor o.a. zaad­ver­e­de­lings­be­drij­ven voor land- en tuin­bouw en bloemenzaden.

Wereld­wijd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­va­tief, tech­no­lo­gisch karak­ter. IVL heeft zich hier­in gespe­ci­a­li­seerd om zo tot de juis­te oplos­sing voor het onder­zoek, c.q. pro­duct te komen. Ons werk­ge­bied is wereld­wijd. Er is gro­te behoef­te aan ken­nis en exper­ti­se op dit gebied, zowel in het bedrijfs­le­ven als in de uni­ver­si­tai­re wereldlaboratoria.

DutchEnglish