Bewaren van aardappelen, groente en fruit

HFK vrije koelinstallaties voor een betere kwaliteit en een langere bewaar- en afzettijd 

Een betere kwaliteit over een lan­gere bewaar­ti­jd heeft posi­tieve effecten op de economis­che resul­tat­en voor de fruit­tel­ers. Met deze ontwik­kelin­gen onder­scheid IVL zich van de markt.

Bewaren van appels en peren

ULO koeling

ULO staat voor Ultra Low Oxy­gen. ULO-koel­sys­te­men werken met een lage con­cen­tratie zuurstof. Uw pro­ducten kun­nen langer bewaard wor­den en u beschikt over de beste con­t­role over de kwaliteit van het te koe­len prod­uct. IVL is gespe­cialiseerd in het bewaren van appels en peren.

Wan­neer lan­gere houd­baarheid van uw pro­ducten een vereiste is, is koel­ing met gebruik­mak­ing van ULO een ide­ale oploss­ing.


Bewaren van appels en peren

ULO bewaring van appels en peren

Gekoelde appels pro­duc­eren door­gaans weinig eth­yl­een zolang ze niet rijpen. Ze zijn dan echter wel zeer gevoelig voor eth­yl­een, dat de rijping in gang zet. Door te bewaren bij een zeer laag zuurstof­per­cent­age (ULO-bewar­ing) wordt de eth­yl­een­pro­duc­tie laag gehouden. Belan­grijk is dat de gevoe­ligheid van appels voor eth­yl­een nihil is onder ULO.

Peren pro­duc­eren zeer weinig eth­yl­een zolang ze niet rijpen. Ze zijn echter in de peri­ode voor het rijpen wel zeer gevoelig voor eth­yl­een, omdat dit de rijping in gang kan zetten. Met ULO bewar­ing gaat de eth­yl­een­pro­duc­tie drastisch omlaag en wordt voor­ti­jdig rijpen voorkomen.

Bewaren van appels en peren

CA bewaring van appels en peren

Appels rea­geren over het alge­meen zeer goed op ver­lag­ing van O2 en de ver­hoging van CO2 (CA bewar­ing). Afhanke­lijk van het ras bli­jft de con­di­tie goed bij tem­per­a­turen tussen 0 en 5 ºC. Om het vochtver­lies zoveel mogelijk te beperken wordt aanger­aden de appels te bewaren bij een hoge luchtvochtigheid van 90–95%.

Peren rea­geren over het alge­meen zeer goed op ver­lag­ing van O2, maar een stuk min­der op ver­hoging van CO2. Ver­hoging van de CO2, in com­bi­natie met een late oogst, kan het ontstaan van afwijkin­gen in de vrucht sterk bevorderen. Het advies luid daarom ook dat de CO2 niet hoger dan 0.7% mag zijn voor de meeste peren­rassen.

IVL koeltechniek voor uw appels en peren?

Maak een afspraak

Dan zor­gen wij voor de koffie

Hans van Leeuwen

Hans van Leeuwen

Zaad­vere­del­ing & Koel­tech­niek

Ferdie van Leeuwen

Ferdie van Leeuwen

Kli­maat­tech­niek

Wat dri­jft ons?

IVL Kli­maat­tech­niek heeft in de afgelopen jaren veel ken­nis en ervar­ing opgedaan op het gebied van de spec­i­fieke eisen die door planten- / zaad­vere­de­laars ten aanzien van kli­maat­be­heers­ing wor­den gesteld en heeft zich gespe­cialiseerd in het ontwer­pen en het realis­eren van weef­selk­week- en planten­groeikamers en kiem- en kli­maatkas­ten.

Typ­isch IVL

IVL Kli­maat­tech­niek komt met vin­d­in­grijk en deskundig advies en biedt high-tech oplossin­gen voor o.a. zaad­vere­del­ings­bedri­jven voor land- en tuin­bouw en bloe­men­zaden.

Wereld­wi­jd

De ken­nis in de sec­tor heeft een inno­vatief, tech­nol­o­gisch karak­ter. IVL heeft zich hierin gespe­cialiseerd om zo tot de juiste oploss­ing voor het onder­zoek, c.q. prod­uct te komen. Ons werkge­bied is wereld­wi­jd. Er is grote behoefte aan ken­nis en exper­tise op dit gebied, zow­el in het bedri­jf­sleven als in de uni­ver­si­taire wereld­lab­o­ra­to­ria.